TEISINĖ INFORMACIJA

tinklalapio SYMBIOSYS.LT

(Atnaujinta 21.01.2021)

BENDROSIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

1.Įžanga

Šios bendrosios naudojimo sąlygos (toliau – BNS) nustato rekomendacijas dėl interneto svetainės www.symbiosys.lt (toliau – Interneto svetainė) turinio pateikimo ir naudojimo tarp Interneto svetainės leidėjo bendrovės BIOCODEX SAS (toliau – Leidėjas) ir interneto svetainės vartotojo (toliau – Vartotojas). 

Interneto svetainės lankymas bei jos siūlomų paslaugų naudojimas reiškia, kad Vartotojas sutinka su šiomis BNS be jokių išimčių. BNS gali būti atnaujinamos bet kada ir be išankstinio pranešimo, todėl Vartotojas turėtų jas reguliariai perskaityti. 

2.Teisinė informacija

Interneto svetainės leidėjas 

BIOCODEX 

7 avenue Gallieni 

94250 Gentilly 

Prancūzija 

+ 33 (0) 141 243 000 

BIOCODEX kontaktinis asmuo 

Leidybos direktorius – pirmininkas ir generalinis direktorius Jean-Marie Lefevre. 

BIOCODEX yra supaprastinta uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta pagal Prancūzijos įstatymus, bendrovės akcinis kapitalas yra 4 284 000 eurų, bendrovė yra registruota verslo ir įmonių registre Nr. 562 064 600 R.C.S. CRÉTEIL. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra 7 avenue Gallieni 94250 Gentilly, Prancūzija. Bendrovę atstovauja tinkamai įgaliotas pirmininkas ir generalinis direktorius Jean-Marie Lefèvre. 

Bendrijos vidinis PVM kodas: FR35562064600. 

Interneto svetainės priegloba 

ALTERWAY 

227 Bureaux de la colline 

1 rue Royale – Bât. D 

92210 SAINT CLOUD 

Prancūzija 

+ 33 (0) 141 163 495 

3.Interneto svetainės tikslas ir prieiga prie paslaugų

Interneto svetainė sukurta pristatyti SYMBIOSYS maisto papildus.  

Interneto svetainė yra pasiekiama iš bet kur ir bet kokiam Vartotojui, kuris turi prieigą prie interneto ryšio. Visas išlaidas, susijusias su prieiga prie Interneto svetainės (kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, interneto ryšio ir kt.), padengia Vartotojas. 

Interneto svetainė suteikia Vartotojui galimybę gauti tokias paslaugas: 

 • gauti bendrąją informaciją; 
 • skaityti naujienų straipsnius ir patarimus (tinklaraštyje); 
 • rinkti rekomendacijas; 
 • naudoti paieškos įrankį; 
 • užsiprenumeruoti naujienlaiškį; 
 • naudoti kontaktų formą. 

Leidėjas naudoja visus turimus įrankius užtikrindamas aukštos kokybės prieigą prie Interneto svetainės ir jos siūlomų paslaugų. Tačiau Leidėjas įsipareigoja suteikti priemones, bet ne rezultatą, t. y. Vartotojas sutinka nereikalauti jokios kompensacijos iš Leidėjo ir jo tiekėjų, jei Interneto svetainė kuriuo nors metu yra nepasiekiama, kai Vartotojas nori į ją patekti.  

Prieiga prie Interneto svetainės ir jos teikiamų paslaugų bet kada ir be atskiro įspėjimo gali nutrūkti, būti sustabdyta ar pakeista techninio aptarnavimo ar kitais tikslais. 

Leidėjas neatsako už žalą dėl terminalo trikdžių, nutrūkimo, kompiuterinių virusų, gedimų ir prisijungimo nutrūkimų, kurie gali trukdyti Vartotojui patekti į Interneto svetainę ir joje naršyti. 

Nors Leidėjas Interneto svetainę kūrė itin kruopščiai, joje gali būti netikslumų. Prašome Vartotojo informuoti Leidėją ir pateikti jam optimizavimo pasiūlymų. 

4.Atsakomybė

Pagal galiojančius teisės aktus, Leidėjo parduodami maisto papildai yra deklaruojami Prancūzijos generaliniam konkurencijos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo kontrolės direktoratui. 

Norint gyventi sveikai, maisto papildai neturėtų pakeisti įvairios ir subalansuotos mitybos. 

Bet kokia Interneto svetainėje skelbiama su gera savijauta susijusi informacija yra tik informacinio pobūdžio. Šia informacija nesiekiama apžvelgti visų geros savijautos ir mitybos aspektų. Vartotojas naudoja Interneto svetainę savo atsakomybe. Ypač Vartotojas patvirtina ir sutinka nesiremti Interneto svetainėje pateikiama informacija priimdamas sprendimus dėl sveikatos ar galimo medicininio gydymo, nepasitaręs su sveikatos priežiūros specialistu. 

Leidėjas stengiasi pateikti kokybišką ir patikrintą informaciją. Visgi negalima garantuoti informacijos šaltinių patikimumo.  

Bet kokios išorinės nuorodos Interneto svetainėje sudaro Vartotojui galimybę rasti informaciją ir kitus papildomus šaltinius internete arba pasidalyti informacija socialiniuose tinkluose. Leidėjas neturi priemonių, kurios leistų kontroliuoti šių visiškai nepriklausomų trečiųjų šalių tinklalapius, todėl negali prisiimti atsakomybės už pasekmes, susijusias su prieiga prie trečiųjų šalių šaltinių bei jų turiniu. 

Vartotojas gali įterpti interneto sąsają Interneto svetainėje tik gavęs oficialų ir išankstinį Leidėjo sutikimą. 

5.Intelektinė nuosavybė 

Interneto svetainė yra intelektinis darbas, kurį saugo intelektinės nuosavybės įstatymai. Interneto svetainė ir visos jos sudedamosios dalys (pavyzdžiui, logotipai, nuotraukos, vaizdai, PDF formato bylos, filmuota medžiaga ir kt.) yra išskirtinė Leidėjo nuosavybė. Atitinkamas domeno pavadinimas buvo užregistruotas ir yra saugomas. 

 Interneto svetainės viso turinio ar jo dalies bei bet kokių sudedamųjų dalių kopijavimas ar atkūrimas leidžiamas tik asmeninio naudojimo tikslais. Interneto svetainės viso turinio ar jo dalies bei bet kokių sudedamųjų dalių kopijavimas ar atkūrimas bet kokioje laikmenoje ir bet kokiu būdu kitiems tikslams, ypač verslo tikslams be oficialaus Leidėjo ir (arba) autorinių teisių turėtojo sutikimo, yra draudžiamas ir laikomas klastojimu, dėl kurio gali būti iškelta baudžiamoji byla. 

Ta pati sąlyga galioja duomenų bazėms Interneto svetainėje, kurios yra saugomos 1998 m. liepos 1 d. Prancūzijos įstatymo dėl perkėlimo į Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksą 1996 m. kovo 11 d. Europos Direktyvos dėl duomenų bazių teisinės apsaugos nuostatas. 

Interneto svetainėje skelbiami prekių ženklai ir logotipai yra registruoti prekių ženklai (pusiau vaizdiniai ir kitokie). Be to, Interneto svetainėje esantys vaizdai saugomi autorių teisėmis. Vaizdų, prekių ženklų, logotipų visiškas ar dalinis atkūrimas iš Interneto svetainės komponentų yra draudžiamas be išankstinio raštiško Leidėjo sutikimo, kaip tą apibrėžia Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L 713-2 straipsnis. 

Nuotraukų šaltiniai: interneto svetainės istock.com, gettyimages.fr ir shutterstock.com. 

6.Duomenų apsauga

Leidėjas įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugai keliamų reikalavimų, ypač 2016 m. balandžio 27 d. direktyvos (ES) Nr. 2016/679 nuostatų. 

Vartotojas gali laisvai naršyti Interneto svetainėje, akivaizdžiai nepateikdamas jokios asmeninės informacijos. Tačiau iš jo gali būti reikalaujama pateikti duomenis apie save, pavyzdžiui, kreipiantis į Leidėją. Be to, Interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie gali siųsti duomenis apie Vartotoją trečiosioms šalims. 

Norėdamas suprasti, kaip asmens duomenys yra tvarkomi Interneto svetainėje, Vartotojas turi atidžiai perskaityti duomenų apsaugos politiką ir slapukų politiką Interneto svetainėje. 

Interneto svetainės naudojimas reiškia, kad Vartotojas perskaitė ir suprato šiuos dokumentus ir įsipareigoja juos reguliariai skaityti. 

7.Galiojantys įstatymai ir kompetentinga jurisdikcija

Bendrąsias naudojimo sąlygas reglamentuoja Prancūzijos įstatymai. Bet koks interpretavimo konfliktas ar nesutarimas bus sureguliuojamas Prancūzijos teismuose. 

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA 

1.Įžanga

Šiame dokumente aprašoma duomenų apsaugos politika galioja www.symbiosys.lt (toliau – Interneto svetainė). Ja siekiama informuoti Interneto svetainės vartotojus (toliau – Vartotojai) apie interneto svetainės leidėjo – bendrovės BIOCODEX SAS (toliau –Leidėjas) vykdomą Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, Vartotojo teises duomenų atžvilgiu ir kaip Vartotojas tas teises gali įgyvendinti. 

2.Bendrosios nuostatos

Leidėjas Interneto svetainėje asmens duomenis tvarko pagal toliau išdėstytas nuostatas, nebent specialiosiose nuostatose nurodyta kitaip. 

Teisinė sistema 

Leidėjas, kaip duomenų valdytojas, pareiškia, kad jis tvarko asmens duomenis Interneto svetainėje pagal teisės aktus, reglamentuojančius fizinių asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą, ypač pagal Europos Sąjungos 2016 m. balandžio 27 d. Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (toliau – BDAR). 

Duomenų valdytojas 

Duomenų valdytojo apibūdinimas: 

BIOCODEX yra supaprastinta uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta pagal Prancūzijos įstatymus, kurios akcinis kapitalas yra 4 284 000 eurų, bendrovė yra registruota verslo ir įmonių registre Nr. 562 064 600 R.C.S. CRÉTEIL. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra 7 avenue Gallieni 94250 Gentilly, Prancūzija. Bendrovę atstovauja tinkamai įgaliotas pirmininkas ir generalinis direktorius Jean-Marie Lefèvre. 

Vartotojo teisės, susijusios su jo asmens duomenimis 

Pagal BDAR Vartotojas, pateikęs asmens tapatybės įrodymą, gali pareikalauti jam pateikti jo duomenis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą arba paprieštarauti jo duomenų tvarkymui, kreipdamasis į BIOCODEX duomenų apsaugos pareigūną (DAP) (tik prancūzų arba anglų kalba) elektroniniu paštu (dpo@biocodex.com) arba paštu (DAP BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija). Vartotojas taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Prancūzijoje – CNIL interneto svetainėje www.cnil.fr). 

Asmens duomenų saugumas 

Leidėjas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad išsaugotų Vartotojo asmens duomenų saugumą ir apsaugotų jo asmens duomenis nuo iškraipymo ar sugadinimo ir neteisėto atskleidimo trečiosioms šalims. 

Leidėjas Interneto svetainėje naudoja HTTP protokolą. Šis saugos mechanizmas leidžia Vartotojui patikrinti ketinamos aplankyti interneto svetainės tapatumą, naudojant Leidėjui žinomos, patikimos trečiosios šalies išduotą autentifikavimo sertifikatą. Tai leidžia užtikrinti Vartotojo siunčiamų duomenų, pavyzdžiui, kontaktų formoje pateiktų duomenų, konfidencialumą ir vientisumą. 

3.Specialiosios nuostatos

Šios nuostatos yra susijusios su Leidėjo tvarkomais kiekvieno tipo asmens duomenimis Interneto svetainėje. Jos nustato: 

 • tvarkymo tikslą; 
 • jo teisinį pagrindą; 
 • susijusius asmenis; 
 • kokie asmens duomenys yra tvarkomi; 
 • asmens duomenų saugojimo trukmę; 
 • duomenų gavėjus. 

Šios nuostatos vėliau gali būti papildytos ar atnaujintos, priklausomai nuo tinklapio raidos bei Leidėjo vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos, susijusios su tinklapiu. 

Kontaktų forma 

Tvarkymo tikslas 

Per Interneto svetainės kontaktų formą Vartotojas gali elektroniniu būdu susisiekti su Leidėju. Toks asmens duomenų tvarkymas Leidėjui sudaro galimybę: 

 • gauti jam skirtus pranešimus; 
 • sekti korespondenciją su Vartotoju; 
 • vykdyti sveikatos priežiūros budrumo įsipareigojimus; 
 • sekti aptarnavimo statistiką. 

Teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymas įgyvendinant teisėtus Leidėjo interesus santykiuose su Vartotoju. 

Jei komunikacija reikalinga sveikatos priežiūros budrumo įsipareigojimams vykdyti, Vartotojo duomenys yra toliau tvarkomi specialiai šiuo tikslu. 

Į tvarkymo procesą neįeina automatinis sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą).  

Susiję asmenys 

Duomenų tvarkymas susijęs su bet kuriuo Vartotoju, kuris nori elektroniniu būdu susisiekti su Leidėju, taip pat su Leidėjo personalu, kuris atsakingas už prašymų administravimą. 

Tvarkomi duomenys 

 • Vartotojo asmens tapatybės duomenys ir elektroninio pašto adresas; 
 • pranešimo data, tema ir tekstas; 
 • tolesnis stebėjimas; 
 • veiklos statistika. 

Privalomi duomenys reikalingi tinkamam prašymo svarstymui. 

Duomenys yra saugomi 5 metus nuo prašymo svarstymo. Tačiau jei komunikacija yra susijusi su sveikatos priežiūros budrumu, saugojimo trukmė nustatoma toliau tvarkant duomenis, specialiai pateiktus šiam tikslui. 

Duomenų gavėjai 

Leidėjo personalas: 

 • atsakingas už korespondenciją, susijusią su Interneto svetaine; 
 • atsakingas už Interneto svetainės turinio skelbimą ir techninių problemų sprendimą; 
 • paskirtas administruoti sveikatos priežiūros budrumą. 

Konkretūs paslaugos teikėjo darbuotojai taip pat yra duomenų gavėjai. 

Duomenys už Europos Sąjungos ribų neperduodami. 


Naujienlaiškio prenumeravimas 

Tvarkymo tikslas 

Leidėjas leidžia Vartotojui prenumeruoti Interneto svetainės naujienlaiškį, kad galėtų jį informuoti apie su Interneto svetaine susijusias naujienas. Toks asmens duomenų tvarkymas Leidėjui sudaro galimybę: 

 • administruoti prenumeratą ir elektroninių laiškų siuntimą; 
 • sekti aptarnavimo statistiką. 

Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra susijusio asmens sutikimas. 

Vartotojas gali atsisakyti prenumeratos (atšaukti sutikimą) per prenumeratos atsisakymo sąsają jo gautame naujienlaiškyje. 

Į tvarkymo procesą neįeina automatinis sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą). 

Susiję asmenys 

Su tvarkymu susijęs kiekvienas Vartotojas, kuris nori gauti naujienlaiškį nurodytu elektroninio pašto adresu. 

Tvarkomi duomenys 

 • el. pašto adresas; 
 • prenumeratos data; 
 • statistika, susijusi su naujienlaiškių siutimu. 

Pateikti elektroninio pašto adresą yra būtina, norint gauti naujienlaiškius. 

Leidėjas saugo elektroninio pašto adresą tol, kol susijęs asmuo neatsisako prenumeratos (per naujienlaiškiuose įterptas prenumeratos atsisakymo sąsajas). 

Duomenų gavėjai 

Priklausomai nuo jų atitinkamų poreikių, visų arba dalies duomenų gavėjai yra: 

 • Interneto svetainės Vartotojas, užsiprenumeravęs naujienlaiškius; 
 • Leidėjo personalas, atsakingas už naujienlaiškių siuntimą, Interneto svetainės turinio skelbimą ir techninių problemų sprendimą; 
 • su Interneto svetaine susijusių paslaugų teikėjų darbuotojai. 

Naujienlaiškių siuntimo paslaugą gali teikti trečioji šalis, todėl duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ribų. 

Ribota prieiga 

Tvarkymo tikslas  

Kad Vartotojas galėtų gauti naudos ir suasmeninto turinio, Leidėjas leidžia Vartotojui prisijungti prie Interneto svetainės naudojant prisijungimo duomenis ir slaptažodį. Priklausomai nuo atvejo, tai Leidėjui sudaro galimybę: 

 • suasmeninti komunikaciją; 
 • pasiūlyti užsakymų teikimo aplinką elektroninės prekybos tinklalapyje (pirkinių krepšelis, užsakymų istorija, mokėjimų modulis, sąskaitų istorija, rėmimas ir kt.); 
 • pasiūlyti elektroninio mokymosi aplinką elektroninio mokymosi tinklalapyje (mokymo moduliai, vertinimo klausimynai, trumposios apklausos, žaidimai ir kt.); 
 • parengti statistiką, susijusią su turiniu / siūlomomis paslaugomis, 
 • ir kt. 

Teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymas įgyvendinant teisėtus Leidėjo interesus santykiuose su Vartotoju. 

Į tvarkymo procesą neįeina automatinis sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą). 

Susiję asmenys 

Su duomenų tvarkymu yra susijęs kiekvienas Vartotojas, kuris turi asmeninę paskyrą tinklalapyje. 

Tvarkomi duomenys 

 • vardas ir pavardė; 
 • el. pašto adresas; 
 • prisijungimo kodas ir slaptažodis; 
 • informacija apie turinį / siūlomas paslaugas; 
 • statistinė informacija; 
 • prisijungimo informacija. 

Elektroninio pašto adresas, prisijungimo kodas ir slaptažodis yra privalomi, kad veiktų asmeninė paskyra. 

Duomenys yra saugomi iki 3 metų po paskutiniojo Vartotojo prisijungimo. 

Duomenų gavėjai 

Priklausomai nuo jų atitinkamų poreikių, visų arba dalies duomenų gavėjai yra: 

 • Interneto svetainės Vartotojas, turintis asmeninę paskyrą; 
 • Leidėjo darbuotojai, atsakingi už skelbiamą turinį / suasmenintas paslaugas bei techninį Interneto svetainės administravimą; 
 • su tinklalapiu susijusių paslaugų teikėjų darbuotojai. 

Tam tikrą suasmenintą turinį gali teikti trečioji šalis, todėl duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ribų. 

Slapukų valdymas 

Slapukų valdymas yra specialus asmens duomenų tvarkymas, aprašytas Interneto svetainės slapukų politikoje. 

 

SLAPUKŲ POLITIKA naudojama www.symbiosys.lt

 

1.Įžanga

Šiame dokumente aprašoma slapukų politika galioja www.symbiosys.lt (toliau – Interneto svetainė). Ja siekiama informuoti Interneto svetainės vartotojus (toliau – Vartotojai) apie interneto svetainės leidėjo – bendrovės BIOCODEX SAS (toliau –Leidėjas) naudojamą slapukų politiką, slapukų tipus ir kaip Vartotojas gali atsisakyti jų naudojimo. 

 

2.Bendroji informacija

Kas yra slapukas? 

Slapukas yra tekstinė byla, įdiegiama vartotojo įrenginyje, kai vartotojas naršo interneto svetainėje. Slapukai yra svarbus įrankis, leidžiantis organizacijoms suprasti savo vartotojų veiklą internete. 

Veikimo principas: mažo dydžio ir pagal pavadinimą atskiriamą slapuką lankoma interneto svetainė perduoda į vartotojo naršyklę. Naršyklė jį išsaugo tam tikrą laiką ir grąžina interneto svetainei kiekvieną kartą, kai prie jos prisijungiama. Slapukus galima lengvai pamatyti ir ištrinti. 

Slapukai yra nekenksmingi, nes juose nėra vykdomojo kodo. Jie yra itin svarbūs tinkamam interneto svetainių veikimui – slapukus galima naudoti norint išsaugoti kliento paskyros identifikavimo duomenis, naršymo pasirinkimus; slapukai leidžia sekti naršymą statistiniais ir reklaminiais tikslais ir pan. 

Tačiau slapukai gali išsaugoti pakankamai duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti vartotoją be jo sutikimo ir, kai kuriais atvejais, juos galima panaudoti kuriant asmeninius profilius. Todėl būtina kontroliuoti slapukų valdymą, siekiant apsaugoti asmens duomenis. 

Slapukų tipai 

Slapukai klasifikuojami trimis skirtingais būdais: pagal kilmę, pagal gyvavimo trukmę ir pagal paskirtį. 

Kilmė 

Pirmosios šalies slapukai. Šiuos slapukus lankytojo terminale tiesiogiai įdiegia lankoma interneto svetainė.  

Trečiosios šalies slapukai. Šiuos slapukus lankytojo terminale įdiegia trečiosios šalies organizacija, pavyzdžiui, reklamos davėjas. 

 Trukmė 

Sesijos slapukai. Šie slapukai yra laikini – jų galiojimas baigiasi uždarius naršyklę arba baigus lankytis interneto svetainėje (kai baigiasi sesija). 

Nuolatiniai slapukai. Šie slapukai lieka lankytojo įrenginyje tol, kol bus ištrinti. Juos galima ištrinti rankiniu ar automatiniu būdu (priklausomai nuo slapukų galiojimo datos arba laiko, kai uždaroma naršyklė, jei taip yra sukonfigūruota). 

Tikslas 

Būtinieji slapukai. Šie slapukai užtikrina, kad interneto svetainė būtų tinkama naudoti ir aktyvuoja tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, galimybę naršyti puslapiuose, patekti į saugias tinklapio zonas arba išsaugoti objektus internetinės parduotuvės pirkinių krepšelyje. Todėl be šių slapukų interneto svetainė negali tinkamai funkcionuoti. 

Pasirinkamieji slapukai (funkciniai slapukai). Šie slapukai įsimena vartotojo pasirinkimus ir leidžia išsaugoti informaciją, kuri keičia tinklapio elgseną ar vaizdą, pavyzdžiui, vartotojo pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame yra vartotojo buvimo vieta.  

Statistiniai slapukai (veiklos slapukai). Šie slapukai renka ir perduoda informaciją, padėdami interneto svetainės savininkui suprasti, kaip lankytojai elgiasi interneto svetainėje, pavyzdžiui, kokius puslapius lanko ir kokias sąsajas naudoja. Tokių slapukų naudojimo tikslas – patobulinti interneto svetainę. Nors numatyta, kad tokius slapukus naudos interneto svetainės savininkas, šie slapukai gali atkeliauti iš trečiųjų šalių organizacijų, kurios gali sekti lankytoją rinkodaros tikslais. 

Rinkodaros slapukai. Šie slapukai seka vartotojo elgesį internete, taip padedama reklamos davėjams, pavyzdžiui, pateikti vartotojui aktualią reklamą. Šie slapukai gali dalytis informacija su kitomis organizacijomis ar reklamos davėjais. Tokie slapukai yra nuolatiniai ir beveik visada priklauso trečiosioms šalims. 

 

3.Bendrosios nuostatos

Slapukų valdymas interneto svetainėje yra Leidėjo atliekamas asmens duomenų tvarkymas. Visiems interneto svetainėje esantiems slapukams galioja šios nuostatos, nebent specialiosiose nuostatose būtų nurodyta kitaip. 

Teisinė sistema 

Leidėjas, kaip duomenų valdytojas, pareiškia, kad jis tvarko slapukus Interneto svetainėje pagal teisės aktus, reglamentuojančius fizinių asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą, ypač pagal Europos Sąjungos 2016 m. balandžio 27 d. Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (toliau – BDAR). 

Duomenų valdytojas 

Duomenų valdytojo apibūdinimas: 

BIOCODEX yra supaprastinta uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta pagal Prancūzijos įstatymus, bendrovės akcinis kapitalas yra 4 284 000 eurų, bendrovė yra registruota verslo ir įmonių registre Nr. 562 064 600 R.C.S. CRÉTEIL. Bendrovės registruotos buveinės adresas yra 7 avenue Gallieni 94250 Gentilly, Prancūzija. Bendrovę atstovauja tinkamai įgaliotas pirmininkas ir generalinis direktorius Jean-Marie Lefèvre. 

Susiję asmenys 

Su duomenų tvarkymu yra susijęs (-ę): 

 • Interneto svetainės Vartotojas; 
 • Leidėjo darbuotojai, atsakingi už skelbiamą turinį ir techninį Interneto svetainės administravimą; 
 • susijusių paslaugų teikėjų darbuotojai. 

Duomenų gavėjai 

Priklausomai nuo jų atitinkamų poreikių, visų arba dalies duomenų gavėjai yra: 

 • Interneto svetainės Vartotojas; 
 • Leidėjo darbuotojai, atsakingi už skelbiamą turinį ir techninį Interneto svetainės administravimą; 
 • susijusių paslaugų teikėjų darbuotojai; 
 • trečiųjų šalių organizacijos, gaunančios informaciją iš slapukų. 

Trečiosioms šalims skirti duomenys iš slapukų gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų. 

Vartotojų teisės, susijusios su slapukais 

Interneto svetainė gali saugoti slapukus tik Vartotojo terminale, jei jie yra būtini jo veikimui. Kitų slapukų naudojimui reikalingas Vartotojo sutikimas.  

Žiniatinklio naršyklės nuostatos 

 Vartotojas gali neleisti diegti slapukų savo įrenginyje arba gali ištrinti įdiegtus slapukus, pasirinkdamas atitinkamas žiniatinklio naršyklės nuostatas. Norėdamas sužinoti, kaip valdyti slapukus, Vartotojas gali peržiūrėti savo naršyklėje pateiktas pagalbos skiltis. 

Tačiau reikia pažymėti, kad išjungus žiniatinklio naršyklės slapukus, Interneto svetainė bei kitos interneto svetainės gali veikti netinkamai. 

Parametrų nustatymas Interneto svetainės lygmenyje 

Pirmą kartą lankydamasis Interneto svetainėje, Vartotojas pareiškimų modulyje turi nurodyti savo pasirinkimus dėl slapukų (toliau – „Slapukų juosta“) ir tik po to toliau naršyti Tinklapyje. Slapukai saugomi tik tada, jei Vartotojas su tuo sutinka. Jis gali sutikti ir nesutikti su slapukais apskritai arba tik konkrečiai paslaugai. Net kai Vartotojas pasirenka nuostatas, jis bet kada gali pakeisti pasirinkimus dėl slapukų pakartotinai paspausdamas slapukų juostą. 


Slapukų juostos rodymas 

Teisinė informacija 

Pagal BDAR Vartotojas, pateikęs asmens tapatybės įrodymą, gali pareikalauti jam pateikti jo duomenis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą arba paprieštarauti jo duomenų tvarkymui, kreipdamasis į BIOCODEX duomenų apsaugos pareigūną (DAP) (tik prancūzų arba anglų kalba) elektroniniu paštu (dpo@biocodex.com) arba paštu (DAP BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Prancūzija). Vartotojas taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Prancūzijoje – CNIL interneto svetainėje www.cnil.fr). 

 

Asmens duomenų saugumas 

Leidėjas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad išsaugotų Vartotojo asmens duomenų saugumą ir apsaugotų jo asmens duomenis nuo iškraipymo ar sugadinimo ir neteisėto atskleidimo trečiosioms šalims. 

Leidėjas Interneto svetainėje naudoja HTTP protokolą. Šis saugos mechanizmas leidžia Vartotojui patikrinti ketinamos aplankyti interneto svetainės tapatumą, naudojant Leidėjui žinomos, patikimos trečiosios šalies išduotą autentifikavimo sertifikatą. Šis mechanizmas taip pat leidžia užtikrinti Vartotojo siunčiamų duomenų, pavyzdžiui, slapukų siunčiamos informacijos trečiosioms šalims, konfidencialumą ir vientisumą. 

 

4.Specialiosios nuostatos

Šios nuostatos smulkiau apibūdina Interneto svetainės naudojamus slapukus. Apie trečiųjų šalių slapukus informaciją galima rasti slapukų juostoje.  

Pirmosios šalies slapukai 

Tikslas 

Leidėjas naudoja vidinius slapukus, kurie yra būtini tinkamam Interneto svetainės veikimui. 

Teisinis pagrindas 

Tvarkymas įgyvendinant teisėtus Leidėjo interesus santykiuose su Vartotoju. 

Informacija apie slapukus 

Slapuko pavadinimas Funkcija Trukmė _icl_current_language įsiminti kalbos parinktis 1 diena tartaucitron išsaugoti slapukų parinktis 1 metai 

Šie slapukai leidžia tinklapiui tinkamai funkcionuoti. Vartotojas juos gali ištrinti savo naršyklės slapukų nuostatose, tačiau dėl to naršymo patirtis gali pablogėti ne tik šiame tinklapyje, bet ir kitose interneto svetainėse. 

Trečiųjų šalių slapukai 

Tikslas 

Leidėjas naudoja trečiųjų šalių slapukus Interneto svetainės veikimui bei Vartotojo patirčiai pagerinti.  

Teisinis pagrindas 

Tvarkymui reikalingas Vartotojo sutikimas. 

Slapukų naudojimo funkcijos 

 • Tinklapio lankytojų vertinimas (naudojantis programomis „Google Analytics“, „Yandex“). 
 • Dalijimosi mygtukai (socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“). 
 • Rinkodaros analizė (naudojantis programomis „Google Tag Manager“, „Doubleclick“, „Facebook Pixel“). 

Išsamią informaciją apie Interneto svetainėje naudojamus trečiųjų šalių slapukus Vartotojas gali rasti slapukų juostoje